IADO' CUSENZA E U CUSENTINU

La Cosenza di ieri e quella di oggi. Unn'é Cusenza ca è pejia di ieri. E' a capu nostra ca è chjina i pensieri...

Video-poesia di Pietro Russo